GDPR - Ochrana osobních údajů

Informace poskytované subjektu údajú - osobní údaje získané od subjektu udajú

Zpracování osobních údajů patří k našim důležitým činnostem. Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „obecné nařízení“)


1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce

Corwell Czech Republic s.r.o.
se sídlem Ládevská 171/47, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
IČO: 29136431, DIČ CZ29136431
spisová značka: C 202792 vedená u Městského soudu v Praze
případný zástupce správce: správce nemá zástupce


2. Kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajú

správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů


3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určenz a právní základ pro zpracování

3.1. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

Uzavření a plnění smluv, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo provedení opatření v předsmluvní fázi, pokud to bude vyžadováno subjektem údajů.
Splnění právních povinností plynoucích pro správce z obecně závazných právních předpisů, kterými je povinen se správce řídit (např. daňové předpisy, předpisy v oblasti vedení účetnictví, předpisy v oblasti archivnictví).
Ochrana práv správce ve správním, civilním či trestním řízení.
Přímý marketing vůči zákazníkům správce nebo osobám, kteří s přímým marketingem vyslovili souhlas.
Vnitřní evidence smluv a jiných právních jednání, jejichž účastníkem je správce.

3.2. Právní základ pro zpracování

Splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení.
Splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení.
Oprávněné zájmy správce a třetích stran dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.


4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v připadě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) obečného nařízeni

Ochrana práv správce ve správním, civilním či trestním řízení.
Přímý marketing vůči zákazníkům správce nebo osobám, kteří s přímým marketingem vyslovili souhlas.
Vnitřní evidence smluv a jiných právních jednání, jejichž účastníkem je správce.


5. Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajú

Zpracovatelé osobních údajů.
Příjemci, jimž má správce povinnost dle obecně závazných právních předpisů osobní údaje zpřístupnit (např. příslušný finanční úřad).
Soudy, správní orgány a orgány činné v trestním řízení.

 

6. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistnci rozhodnotí komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci obečného nařízení, odkaz na vhodné záruky a prostředky k ziskaní kopie těchto údajú nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístpněny.

Osobní údaje se nebudou předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


7. Další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracovaní

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smlouvy či práv a povinností z ní vyplývajících či souvisejících budou osobní údaje uloženy po dobu, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy, případně po dobu po kterou bude trvat oprávněný zájem na jejich uložení ze strany správce.

Subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, resp. požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout (jejich poskytnutí je dobrovolné), nicméně je však nezbytné pro uzavření a následné plnění smlouvy.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Vytvořit požadavek

 

CORWELL Czech Republic s.r.o.

         


© Corwell 2023