Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) se použijí pro nákup v internetovém obchodě www.corwell.cz, tedy pro uzavírání kupních smluv (dále „kupní smlouva“) uzavřených dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“), na základě kterých se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu zboží v množství a druhu stanoveném v kupní smlouvě a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle ceníku zboží prodávajícího ke dni učinění objednávky.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího dle kupní smlouvy, přičemž kupní smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

Prodávající – společnost CORWELL Czech Republic s.r.o., se sídlem v 184 00 Praze 8, Ládevská 171/47, IČO 291 364 31, zapsaného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202792 - je podnikatel, který uzavírá kupní smlouvu při své podnikatelské činnosti. Další kontaktní informace prodávajícího jsou uvedeny na internetových stránkách www.corwell.cz v sekci „Kontakty“.

Kupující je podnikatel a uzavírá kupní smlouvu při jeho podnikatelské činnosti.

Proces uzavření kupní smlouvy

Učiněním objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Doručením potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu, je uzavřena kupní smlouva a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání objednávky s tím, že je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Objednávku je možno učinit následujícími způsoby:

  • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
  • Elektronickou poštou (e-mailem)
  • Osobně
  • Telefonicky 

Kupující má povinnost poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

  • jméno, příjmení a místo podnikání nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
  • kód a název zboží dle ceníku,
  • způsob odebrání a dopravy,
  • dodací adresa (je-li jiná než adresa fakturační),
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Kupující je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

Prodávající má právo objednávku odmítnout.

Storno objednávky

Storno objednávky má kupující právo učinit e-mailem na info@corwell.cz nebo telefonicky na 222 747 071 nejpozději do 24 hodin od učinění objednávky. Storno objednávky platí pouze za předpokladu, že prodávající doposud nepředal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží neupravil podle přání kupujícího.

V případě, že kupující u stornované objednávky již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), má prodávající povinnost tuto částku vrátit s tím, že prodávající má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů se stornovanou objednávkou spojených.

Dodací podmínky

Prodávající odevzdá zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě, a není-li tato lhůta v kupní smlouvě stanovena,  do 2 pracovních dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Uvedená lhůta je určena ve prospěch prodávajícího, tedy kupující nemůže předčasně požadovat odevzdání zboží, ale prodávající může zboží předčasně odevzdat.

Prodávající bude odevzdávat zboží kupujícímu a kupující bude přebírat zboží pouze v pracovní dny od 08:00 – 16:00 hod.

Kupní cena a platební podmínky

Ke kupní ceně má prodávající právo připočíst DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Datem zdanitelného plnění je den odevzdání zboží kupujícímu.

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jsou v kupní ceně zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží kupujícímu. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.

Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po uzavření kupní smlouvy.

Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturované částky podle dohody.

Fakturovaná částka je splatná bezhotovostně, a to bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře.

Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet prodávajícího.

Smluvní strany se dohodly, že faktura podle kupní smlouvy může být zaslána kupujícímu pouze prostřednictvím elektronické pošty.

V případě, že kupní cena v rámci jedné objednávky nepřesáhne částku ve výši 2 500,- Kč bez DPH, bude kupujícímu ke kupní ceně připočteno dopravné ve výši 149,- Kč bez DPH. Pro objednávky pod hodnotou 1500Kč bez DPH se počítá dopravné 149Kč plus manipulační poplatek 150Kč.

Výše uvedené ustanovení o dopravném se nepoužije v případě, že zbožím bude kancelářský papír, přičemž v takovém případě bude dopravné sjednáno vždy individuálně na základě dohody smluvních stran.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnického práva).

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží delším než 14 a nezjedná-li prodávající nápravu ani ve lhůtě 7 po obdržení výzvy kupujícího k nápravě.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delším než 14  dnů.

V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující doručí na vlastní náklady zboží osobně na prodejnu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu od oznámení odstoupení od smlouvy, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců, a to bez zbytečného odkladu od oznámení odstoupení od smlouvy.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od kupní smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží,  bude kupní cena zboží kupujícímu zaslána převodem na jeho účet, a to nejpozději do 30 dnů od vrácení zboží prodávajícímu. Kupující nemá právo na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Závěrečná ustanovení

Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle kupní smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li kupní smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle kupní smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty, přičemž není vyžadován její elektronický podpis. Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu ukončit.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.04.2015 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.

 

 

 

^ Nahoru

         


© Corwell 2021